കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി പെൺക്കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി

കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 23കാരിയായ യുവതി പെൺക്കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. സിസേറിയനിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തതെന്ന്