ബിജെപിയിൽ തമ്മിൽ തല്ല്; മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കര്‍ഷക മോര്‍ച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ അടിച്ച്‌ ആശുപത്രിയിലാക്കി

ബിജെപിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് പോര് രൂക്ഷമായതോടെ പേപ്പതിയിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതാവിനെ പിറവത്തെ പ്രാദേശിക