പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് തൊഴിലിന് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് ബിജെപി സർക്കാരുകൾ

പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് തൊഴിലിന് യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് ബിഹാർ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാരുകൾ. പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഏത്