ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് രോഗബാധയെ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് തെലങ്കാനയും

രാജ്യത്ത് പുതിതായി കണ്ടുവരുന്ന ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് രോഗബാധയെ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയായി തെലങ്കാനയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത്