ബ്ലൂഡാര്‍ട്ട് എക്‌സ്പ്രസ് വിദേശ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കായി മരുന്നുകള്‍ എത്തിച്ചു നല്‍കും

കോവിഡിനെ തുടർന്നുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം പ്രതിസന്ധിയിലായ പവിദേശ ഇന്ത്യക്കാർക്കായി മരുന്നുകൾ എത്തിച്ച് നൽകാൻ