ആമചാടി തേവൻ

ആമചാടി തേവൻ അന്ധനായത് കീഴാള ജനതയുടെ വെളിച്ചത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. വെളിച്ചം ദുഃഖമായതുകൊണ്ടല്ല തമസ്സ്

വേരുകൾ അറ്റുപോയവർ

ഡോ. എ എസ് സനിൽ കേരളത്തിലെ തൊഴിലിടങ്ങളിലെവിടെയും ഇന്ന് ബംഗാളിയും ആസാമിയും ഹിന്ദിയും സംസാരിക്കുന്നവരുടെ