ഹൈറേഞ്ചിന്റെ കഥാകാരിയുടെ പുസ്‌തക വില്‍പ്പന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേയ്ക്ക് വേണ്ടി

ഹൈറേഞ്ചിന്റെ കഥാകാരിയുടെ പുസ്തകം  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് സഹായമാകുന്നു. നെടുങ്കണ്ടം ഇടശ്ശേരിയത്ത് ലേഖ