തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാരിന്റെ പാസില്ലാത്തതിനാല്‍ തടഞ്ഞുവെച്ച മലയാളികളെ അതിര്‍ത്തി കടത്തിവിട്ടു

തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാരിന്റെ പാസില്ലാത്തതിനാല്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ തടഞ്ഞുവെച്ച മലയാളികള്‍ളെ ഒടുവില്‍ കടത്തിവിട്ടു. ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ