കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ അമേരിക്കയിൽ വീണ്ടും ബ്യൂബോണിക് പ്ലേഗ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ അമേരിക്കയിൽ വീണ്ടും ബ്യൂബോണിക് പ്ലേഗ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊളറാഡോയിൽ അണ്ണാനിലാണ് പ്ലേഗ്