മത്സ്യക്കുളത്തിനായ് നിലം കുഴിച്ചൂ കിട്ടിയത് ‘അസ്ഥികൂടം’ ; ഞെട്ടി നാട്ടുകാരും പൊലീസും, ‘കോള്‍ഡ് കേസ്’ മോഡല്‍ അന്വേഷണം!

മത്സ്യക്കുളം നിർമ്മിക്കാനായി നിലം കുഴിച്ചപ്പോൾ പൊങ്ങി വന്നത് അസ്ഥികൂടം .അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാലത്തു