മാലിന്യം കത്തിക്കുന്നതിനിടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തീപടര്‍ന്ന് വ്യാപാരി മരിച്ചു

മാലിന്യം കത്തിക്കുന്നതിനിടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തീ ആളിപ്പടര്‍ന്ന് വ്യാപാരി വെന്തുമരിച്ചു. താനൂര്‍ സ്കൂല്‍പടി സ്വദേശിയായ