ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വീണ്ടും കാട്ടുതീ, ഇത്തവണ മൂന്ന് ഇടങ്ങളിൽ കൂടി കാട്ടുതീ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു

സിഡ്നി: ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വീണ്ടും കാട്ടുതീ. ന്യൂഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിന്റെ വടക്കൻ ചെരിവ്