ജൂണ്‍ 3 ലോക സൈക്കിള്‍ ദിനം

ലോകത്തെ വേഗതയിലേക്ക് നയിച്ചത് വാഹനങ്ങളാണ്. വാഹനങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻപോലുമാവില്ല. ദൂരങ്ങള്‍ കീഴടക്കി