രാജ്യത്ത് 40 ശതമാനം കുട്ടികള്‍ക്കും തങ്ങള്‍ക്കുനേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ വിളിച്ചുപറയുന്നതിനുള്ള ധൈര്യംപോലുമില്ല: റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

രാജ്യത്ത് 40 ശതമാനം കുട്ടികള്‍ക്കും തങ്ങള്‍ക്കുനേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ വിളിച്ചുപറയുന്നതിനുള്ള ധൈര്യംപോലുമില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കുട്ടികളുടെ