കശുഅണ്ടി വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത സർക്കാർ നിറവേറ്റണം; കാനം

കൊല്ലം: പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കശുഅണ്ടി വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും അവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലും