കോവിഡിൽ രക്ഷിതാക്കൾ നഷ്ടമായ കുട്ടികളുടെ കണക്കെടുപ്പിൽ പേരുകൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടന്‍ പരിഹാരം കാണും : മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

കോവിഡിൽ രക്ഷിതാക്കൾ നഷ്ടമായ കുട്ടികളുടെ കണക്കെടുപ്പിൽ പേരുകൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

ദേശവിരുദ്ധമായ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ പുതുക്കൽ നടത്തില്ല, സെൻസസ് പ്രക്രിയയുമായി പൂർണസഹകരണത്തിന് മന്ത്രി സഭായോഗ തീരുമാനം

ദേശവിരുദ്ധമായ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ (എൻപിആർ) പുതുക്കുന്ന നടപടികൾ കേരളത്തിൽ നടത്തില്ല. എന്നാൽ

പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്ററും നടപ്പാക്കില്ല; മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം

കേരളത്തിൽ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്ററും നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം.പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭയാശങ്ക