ആരാണ് ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് നിര്‍മിച്ചതെന്ന് വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ, അറിയില്ലെന്ന വിചിത്ര മറുപടിയുമായി കേന്ദ്രം

രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണകിന് ജനങ്ങളാണ് ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ആരോഗ്യസേതു ആപ്പിന്

ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന വിമാന യാത്രക്കാർക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നവര്‍ക്ക് പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശവുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം.