അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ മലയാളികള്‍ക്ക് ആശ്വാസം, കേരള അതിര്‍ത്തി കടക്കാന്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശവുമായി ഗതാഗത വകുപ്പ്

സംസ്ഥാന അതിര്‍ത്തി കടക്കാന്‍ മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശവുമായി ഗതാഗത വകുപ്പ്. അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ