ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന സ്ത്രീകള്‍ മുന്‍വിധികള്‍ നേരിടുന്നു: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

ഇന്ത്യയില്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന സ്ത്രീകള്‍ മുൻവിധികളും അപമാനവും വിവേചനവും നേരിടേണ്ടിവരുന്നുവെന്നും സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ