കോവാ‌ക്സിന്‍ പരീക്ഷണ വിവരങ്ങള്‍ കെെമാറിയില്ല; ഐസിഎംആറിന് സിഐസിയുടെ വിമർശനം

കോവാ‌ക്സിന്‍ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ കെെമാറാത്തതിന് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ചിനെ