ശരത്തേട്ടന്റെ കണക്കു പുസ്തകം ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

സ്വപ്നം കാണുന്നവന്റെയാണ് സിനിമ അത്തരത്തിൽ നിരന്തരം കണ്ട് കൊണ്ടിരുന്ന സ്വപ്‍നം സാക്ഷാൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന സന്തോഷത്തിലാണ്

താരങ്ങളെയും ടൈറ്റിൽ ഗാനത്തെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ‘വെള്ളേപ്പ’ത്തിന്റെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ തരംഗമാകുന്നു

താരങ്ങളെയും ടൈറ്റിൽ ഗാനത്തെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ‘വെള്ളേപ്പ’ത്തിന്റെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ തരംഗമാകുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തകനും സിനിമ