കാണികളുടെ ചിരിയിൽ തുളസീദാസിന്റെ സർക്കസ് ജീവിതം അറുപതാംവർഷത്തിൽ

കോഴിക്കോട്: പതിമൂന്നാം വയസ്സിലാണ് തുളസീദാസ് ചൗധരിയെന്ന കൊച്ചുകലാകാരൻ സർക്കസിന്റെ ലോകത്തെത്തുന്നത്. ഗ്രേറ്റ് ബോംബെ