രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ നവംബറോടെ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി

രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്ത്യര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ നവംബറോടെ മാത്രമേ സാധാരണ നിലയിലേക്കാകൂ എന്ന് കേന്ദ്ര