വരയിൽ വിരിയുന്ന ചിരി

ചെറുപ്പത്തിൽ ജനയുഗം ആഴ്ചപ്പതിപ്പു കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ കുഞ്ഞിക്കൂനനും ശത്രുവിന്റെ കാർട്ടൂൺ