പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകള്‍ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആര്‍എസ്എസ് സംഘടന

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകള്‍ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആര്‍എസ്എസ് സംഘടന.ശിക്ഷാ സംസ്‌കൃത ഉത്തരന്‍ നിയാസിന്റെ