ക്ലാസ്സ് റൂമിനു പുറത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നത് അപകടകരമെന്നു സി ഡി സി ഡയറക്ടർ

പി.പി.ചെറിയാൻ മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അനിശ്ചിതമായി സ്കൂളുകൾ അടച്ചിടുന്നത് കൂടുതൽ അപകടകരമാണെന്ന് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ