ശുചീകരണദിനം വിജയിപ്പിക്കുക:മുഖ്യമന്ത്രി

പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ശുചീകരണദിനമായി ആചരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് ജനങ്ങളാകെ പങ്കാളികളാകണമെന്ന്