കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി ; സമുദ്രനിരപ്പ് എല്ലാവർഷവും ഉയരുമെന്ന്‌ മുന്നറിയിപ്പ്‌

ലോകം ആഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് യുഎന്നിന്റെ പഠനം. 2​1-ാം- നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ