പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനും എക്സൈസ് ജീവനക്കാരനും കോവിഡ്; കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി

കാഞ്ഞങ്ങാട് മൂന്ന് എക്സൈസ് ഓഫീസുകൾ അടച്ചു. ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഓഫിസുകൾ