സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ക്ലസ്റ്ററുകൾ; ആശങ്കയിൽ തൂണേരിയും ചെല്ലാനവും

സമ്പർക്ക വ്യാപനം കുതിച്ചുയർന്നതോടൊപ്പം ആശങ്കയായി സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ക്ലസ്റ്ററുകൾ. വടകരയിലും തൂണേരിയിലും ക്ലസ്റ്ററുകളായതോടെ