അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ തീരദേശത്തെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും പരിഹരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

കേരളത്തിലെ തീരശോഷണത്തിനും കടലാക്രമണത്തിനും ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. തീരശോഷണമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ ടെട്രാപോഡ്