മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് കടപ്പാടുണ്ട്; തീരസംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ

തീരദേശത്തേക്ക് പോയി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കി പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി