മഹാകവി അക്കിത്തവും വിമതസ്വരങ്ങളും

“ഞാന്‍ ഉപനിഷത്തുകള്‍ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്റെ ജീവിതം അര്‍ത്ഥശൂന്യമായിപോകുമായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യതത്വശാസ്ത്രം വെറും സ്കൂള്‍ കുട്ടികളുടെ

കത്തിയുണ്ടെങ്കില്‍ രക്തം വേറിട്ടു കരുതേണമോ!

സംഗീതസാര്‍വഭൗമനും ഭരണതന്ത്രജ്ഞനും പ്ര­­­­ജാവത്സലനുമായിരുന്ന സ്വാതിതിരുനാള്‍ മ­ഹാരാജാവ് സ്ഥാപിച്ച അനന്തപുരിയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് ഒരു