ഏപ്രില്‍ ആദ്യവാരം ഇന്ത്യയില്‍ സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

രാജ്യത്ത് ഏപ്രില്‍ ആദ്യവാരം കോവിഡിന്റെ സമൂഹ വ്യാപനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാര്‍ഗ