കോവിഡ്: സംസ്ഥാനത്ത് സമൂഹ വ്യാപന മുന്നറിയിപ്പ്; ഉറപ്പായും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ സാമൂഹിക വ്യാപനത്തിന്റെ തുടക്കമെന്ന് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ