വേളാങ്കണ്ണി — രാമേശ്വരം സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്താതെ റയിൽവേ

കൊച്ചി: എറണാകുളത്തു നിന്നു വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്കും രാമേശ്വരത്തേക്കുമുള്ള പ്രത്യേക തീവണ്ടികൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യത്തോടു മുഖം