കുറി തുക തിരികെ ചോദിച്ച യുവാവിനെ മര്‍ദിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭര്‍ത്താവ്

കോണ്‍ഗ്രസ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റ് ബെല്‍സി ജയചന്ദ്രന്റെ ഭര്‍ത്താവ് യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം