നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലക്കറ്റം; കരാറുകാരും തൊഴിലാളികളും പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് 

ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് നിശ്ചലമായ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ജോലികൾ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ആരംഭിക്കാൻ ഉത്തരവായെങ്കിലും

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്ക് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല

കോടികൾ സെസ് ഇനത്തിൽ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടും ഡൽഹിയിലെ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്ക് പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ