ലോക്ക് ഡൌണ്‍ കാലത്തെ മലയാളിയുടെ ഉപഭോഗരീതി മാറി; പൊതുവിതരണ രംഗത്തെ ഇടപെടല്‍ ആശ്വാസമായെന്ന് പഠനം

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് പൊതു വിതരണ രംഗത്തെ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇടപെടല്‍ ആശ്വാസമായെന്ന് പഠനം. മലയാളികളുടെ