മാമോദീസ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത യുവാവിന് കോവിഡ്; എട്ടു വൈദികരുൾപ്പെടെ എഴുപതോളം പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

പത്തനംതിട്ടയിൽ മാമോദീസ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത യുവാവിന് കോവിഡ്. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എട്ടു വൈദികരുൾപ്പെടെ