കണ്ണൂരില്‍ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം: മരിച്ച എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സമ്പര്‍ക്ക പട്ടിക വിശാലം

കണ്ണൂരില്‍ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വര്‍ദ്ധനവ് ആശങ്ക ഉര്‍ത്തുകയാണ്. ഇതുവരെ സമൂഹവ്യാപനം