കോവിഡ്‌ വ്യാപനം രൂക്ഷമായ ശാസ്താംകോട്ട രാജഗിരിയിൽ ദുരിതബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങായി കൺസ്യുമർ ഫെഡ്

ദുരിതബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങായി കൺസ്യുമർ ഫെഡ് .കോവിഡ്‌ വ്യാപനം രൂക്ഷമായ ശാസ്താംകോട്ട രാജഗിരിയിൽ സർക്കാർ