കൊവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ആൾ അക്രമാസക്തനായി; നഴ്സുമാർക്കും മറ്റൊരു രോഗിയ്ക്കും പരിക്കേറ്റു

കൊവിഡ്19 നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിഞ്ഞയാള്‍ അക്രമാസക്തനായി. അക്രമത്തിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന നഴ്സുമാർക്കും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുണ്ടറ