കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായി കമ്പനി നിയമ ഭേദഗതിക്ക് അംഗീകാരം

കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻകിട കമ്പനികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, നടത്തിപ്പ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ