പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ; 444 കോവിഡ് മരണങ്ങൾകൂടി കണക്കിൽപ്പെടുത്തി

കോവിഡ് മരണങ്ങളുടെ കണക്കിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ. ചെന്നൈ കോർപറേഷൻ കണക്കിൽപ്പെടുത്താൻ