കോവിഡ് കാലത്ത് വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിക്കാം ഈ അത്യാവശ്യ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയ്യാം സംരക്ഷിക്കാമെന്നും