എറണാകുളത്തും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നു; മുനമ്പം ഹാർബർ അടച്ചു

എറണാകുളത്തും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നു. മുനമ്പം ഹാർബർ അടച്ചു. രണ്ട് മൽസ്യമാർക്കറ്റുകളും പൂട്ടി. മൽസ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ