പാലക്കാട് കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ മകന്റെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത നൂറോളം പേർ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ

കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ മകന്റെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത നൂറോളം പേർ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ.