കോവിഡ് പ്രതിരോധം : ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നാല് കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളിലേക്കും