തൂത്തുക്കുടി സ്റ്റെര്‍ലൈറ്റ് പ്ലാന്റ് തുറക്കാന്‍ അനുമതി

വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൂത്തുക്കുടിയിലെ സ്റ്റെര്‍ലൈറ്റ് പ്ലാന്റ് മെഡിക്കല്‍ ഓക്സിജന്‍ ഉല്പാദനത്തിനായി തുറക്കാന്‍ തമിഴ്‌നാട്